10 Φεβ 2008

Greeks in FYROM

-

"The numbers in the 1991 census as well as all statistics in this region of the world are contested by various sides. Albanians claim that the census underestimates the size of the Albanian population (allegedly 700.000), Serbian nationalists (claim 300.000) and the Greeks claim 250,000. The issue of a Greek minority within FYROM is related to the presence of an unspecified number of Vlachs within the new state. Greek sources consider them Greeks (historically the majority of Vlachs in the southern Balkans have identified themselves as Greeks)".
-


"Οι αριθμοί στην απογραφή του 1991 καθώς επίσης και όλες οι στατιστικές σε αυτήν την περιοχή του κόσμου αμφισβητούνται από τις διάφορες πλευρές. Οι Αλβανοί υποστηρίζουν πως η απογραφή υποτιμά το μέγεθος του αλβανικού πληθυσμού (σύμφωνα με τους ισχυρισμούς 700.000). Οι σερβικοί εθνικιστές απαιτούν 300.000 και η αξίωση 250.000 Ελλήνων. Το ζήτημα μιας ελληνικής μειονότητας μέσα στο ΠΓΔΜ συσχετίζεται με την παρουσία ενός απροσδιόριστου αριθμού Βλάχων μέσα στο νέο κράτος. Οι ελληνικές πηγές τους θεωρούν Έλληνες (ιστορικά η πλειοψηφία Βλάχων στα νότια Βαλκάνια έχει προσδιοριστεί ως Έλληνες".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη